VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

STORNO PODMÍNKY – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Dojde-li ke zrušení registrace na příměstský tábor dříve než 30 dní před zahájením turnusu (včetně), činí stornovací poplatek 40% z celkové ceny tábora. V případě zrušení registrace na příměstský tábor 15 dní před zahájením turnusu (včetně) činí stornovací poplatek 70% z celkové ceny tábora. Dojde-li ke zrušení registrace na příměstský tábor dříve než 7 dní před zahájením turnusu (včetně), činí stornovací poplatek 100% z celkové ceny tábora, stejně tak, pokud přihlášené dítě na tábor nenastoupí vůbec. V případě, že registrovaný účastník tohoto tábora zruší svou registraci, ale on, či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky. Zrušení registrace lze provést pouze písemně anebo prostřednictvím emailové komunikace realizované výhradně z emailové adresy rodičů zadané při registraci na emailovou adresu tábora: skola@jazykovkazachova.cz. V případě emailové komunikace je nezbytné potvrzení a doručení emailu ze strany organizátora tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o neúčasti na kurzu doručeno organizátorům tábora. V případě předčasného ukončení, či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátora tábora, nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST č. 01/2014

Tyto Všeobecné podmínky skupinových a individuálních kurzů pro veřejnost mají univerzální platnost pro studenty a studentky jazykových škol Jazyková škola Zachová s.r.o., Jazyková škola Zachová PE s.r.o. a Jazyková škola Zachová JH s.r.o. (dále společně pouze „jazyková škola“). Tyto Všeobecné podmínky se nevztahují na firemní kurzy pořádané jazykovou školou.

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

  1. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU

Student/ka se přihlašuje do kurzu na základě řádného vyplnění Závazné přihlášky do jazykového kurzu. Podpisem závazné přihlášky student/ka souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami skupinových a individuálních kurzů.

  1. DÉLKA VYUČOVÁNÍ

Délka jedné vyučovací hodiny činí 45 minut.

  1. KURZOVNÉ

Cena individuální výuky je stanovena následovně

Délka vyučování Cena 
45 minut Kč 410,-

V ceně výuky není zahrnuta cena studijních materiálů, není-li stanoveno jinak. 

  1. ORGANIZACE VÝUKY

Individuální výuka probíhá dle předem stanoveného rozvrhu hodin. Požadovaný začátek výuky, tj. den v týdnu a čas, student/ka uvede do formuláře Závazná přihláška do jazykového kurzu. Rozvrh hodin včetně případných změn musí být se studentem/studentkou sjednán příslušným lektorem a vedením jazykové školy. 

  • ABSENCE A STORNO VÝUKY

ABSENCE STUDENTA / STUDENTKY

Student/ka dodržuje docházku dle předem sjednaného rozvrhu hodin v souladu s bodem 4. Ve výjimečných případech (služební cesta, dovolená, nemoc apod.) lze na základě individuální dohody studenta s lektorem sjednat náhradní výuku v jiný den v týdnu či týdnu bezprostředně následujícím, pokud spadá do stejného měsíce, a to minimálně s 24 hodinovým předstihem. Náhradní výuka může být provedena i online. Pokud student s lektorem náhradní hodinu nesjedná a náhradní hodina se tak neuskuteční, bude studentovi předepsán storno poplatek ve výši 100 % kurzovného dle bodu 3.

V případě výjimečné dlouhodobé a nepředvídatelné absence studenta může být situace řešena individuálně s vedením školy.

ABSENCE LEKTORA

V případě absence lektora jazyková škola zajistí náhradu za lektora kurzu. V případě, kdy nebude zajištění náhrady možné, jazyková škola informuje studenta prostřednictvím kontaktů, které student/ka uvede na formuláři Závazná přihláška do jazykového kurzu a zajistí přesun výuky na jiný den v týdnu či týdnu bezprostředně následujícím, pokud časově spadá do stejného měsíce. V případě, kdy nebude možné náhradní termín uskutečnit ani na základě dohody s vedením školy, studentem a lektorem, bude hodina stornována. Takto stornovaná hodina nebude studentovi předepsána k úhradě.

SKUPINOVÁ VÝUKA

  1. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU

Student/ka se přihlašuje do kurzu na základě řádného vyplnění Závazné přihlášky do jazykového kurzu. Podpisem závazné přihlášky student/ka souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami skupinových a individuálních kurzů. Student se přihlašuje do výuky vždy na jeden semestr (viz bod 4).

  1. DÉLKA VYUČOVÁNÍ

Délka jedné vyučovací hodiny činí 45 až 90 minut dle typu skupiny, viz také bod č. 3.

  1. KURZOVNÉ

Cena skupinové výuky je stanovena dle typu kurzu, a to následovně:

Počet studentů ve skupině cena za studenta / délka lekce
2 Kč 290,- / 45 minut
3 Kč 250,- / 45 minut
4 Kč 200,- / 45 minut
5- 6 Kč 3.850 / pololetí

DOPOLEDNÍ VÝUKA AJ PRO DĚTI: 5890,-/ pololetí

Kurzovné je hrazeno vždy na daný semestr předem, a to ve lhůtě do 5 dnů před zahájením výuky a dle předpokládané délky trvání kurzu (19 až 20 lekcí za semestr). V případě odhlášení studenta ze skupinové výuky v době mezi podáním přihlášky a zahájením výuky bude účtován storno poplatek ve výši 100 % kurzovného, nebude-li s vedením jazykové školy dohodnuto jinak.

  1. ORGANIZACE VÝUKY

Skupinová výuka probíhá ve skupinách o 2 – 6 studentech. V rámci školního roku je skupinová výuka rozdělena do dvou pololetí (1. pololetí: září až leden, 2. pololetí: únor až červen.) Zvolené pololetí, stejně jako začátek výuky, tj. den v týdnu a čas, student/ka uvede do formuláře Závazná přihláška do jazykového kurzu. Student/ka je přidělen/a do skupiny dle úrovně znalosti zvoleného cizího jazyka, která se ověřuje na základě testu vypracovaného za tímto účelem jazykovou školou.

  1. ABSENCE A STORNO VÝUKY

ABSENCE STUDENTA / STUDENTKY

Vzhledem k charakteru skupinové výuky nelze absenci studenta kompenzovat náhradní výukou. Kurzovné nebude studentovi v případě jeho absence vráceno. V případě dlouhodobé a nepředvídatelné absence studenta může být situace řešena individuálně s vedením školy.

ABSENCE LEKTORA

V případě absence lektora jazyková škola zajistí náhradu za lektora kurzu. V případě, kdy nebude zajištění náhrady možné, jazyková škola informuje studenta prostřednictvím kontaktů, které student/ka uvede na formuláři Závazná přihláška do jazykového kurzu a zajistí přesun výuky na první týden bezprostředně následující po skončení semestru. V případě, kdy se student náhradní výuky neúčastní, nebude možné žádat o vrácení poměrné části kurzovného za neuskutečněnou výuku.

Tyto Všeobecné podmínky individuálních a skupinových kurzů pro veřejnost mají platnost od 1.9.2023.

V Pelhřimově a Jindřichově Hradci, dne 23.5.2023

Jazyková škola Zachová s.r.o.

Jazyková škola Zachová PE s.r.o. 

Jazyková škola Zachová JH s.r.o.