Storno podmínky a GDPR

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST č. 01/2014

Tyto Všeobecné podmínky skupinových a individuálních kurzů pro veřejnost mají univerzální platnost pro studenty a studentky jazykových škol Jazyková škola Zachová s.r.o., Jazyková škola Zachová PE s.r.o. a Jazyková škola Zachová JH s.r.o. (dále společně pouze „jazyková škola“). Tyto Všeobecné podmínky se nevztahují na firemní kurzy pořádané jazykovou školou.

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

1. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU

Student/ka se přihlašuje do kurzu na základě řádného vyplnění Závazné přihlášky do jazykového kurzu. Podpisem závazné přihlášky student/ka souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami skupinových a individuálních kurzů.

2. DÉLKA VYUČOVÁNÍ

Délka jedné vyučovací hodiny činí 45 minut.

3. KURZOVNÉ

Cena individuální výuky je stanovena 45 min / 410 Kč. V ceně výuky není zahrnuta cena studijních materiálů, není-li stanoveno jinak.

4. ORGANIZACE VÝUKY

Individuální výuka probíhá dle předem stanoveného rozvrhu hodin. Požadovaný začátek výuky, tj. den v týdnu a čas, student/ka uvede do formuláře Závazná přihláška do jazykového kurzu. Rozvrh hodin včetně případných změn musí být se studentem/studentkou sjednán příslušným lektorem a vedením jazykové školy.

5. ABSENCE A STORNO VÝUKY

ABSENCE STUDENTA / STUDENTKY 

Student/ka dodržuje docházku dle předem sjednaného rozvrhu hodin v souladu s bodem 4. Ve výjimečných případech (služební cesta, dovolená, nemoc apod.) lze na základě individuální dohody studenta s lektorem sjednat náhradní výuku v jiný den v týdnu či týdnu bezprostředně následujícím, pokud spadá do stejného měsíce, a to minimálně s 24 hodinovým předstihem. Náhradní výuka může být provedena i online. Pokud student s lektorem náhradní hodinu nesjedná a náhradní hodina se tak neuskuteční, bude studentovi předepsán storno poplatek ve výši 100 % kurzovného dle bodu 3.

V případě výjimečné dlouhodobé a nepředvídatelné absence studenta může být situace řešena individuálně s vedením školy.

ABSENCE LEKTORA

V případě absence lektora jazyková škola zajistí náhradu za lektora kurzu. V případě, kdy nebude zajištění náhrady možné, jazyková škola informuje studenta prostřednictvím kontaktů, které student/ka uvede na formuláři Závazná přihláška do jazykového kurzu a zajistí přesun výuky na jiný den v týdnu či týdnu bezprostředně následujícím, pokud časově spadá do stejného měsíce. V případě, kdy nebude možné náhradní termín uskutečnit ani na základě dohody s vedením školy, studentem a lektorem, bude hodina stornována. Takto stornovaná hodina nebude studentovi předepsána k úhradě.

SKUPINOVÁ VÝUKA

1. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU

Student/ka se přihlašuje do kurzu na základě řádného vyplnění Závazné přihlášky do jazykového kurzu. Podpisem závazné přihlášky student/ka souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami skupinových a individuálních kurzů. Student se přihlašuje do výuky vždy na jeden semestr (viz bod 4).

2. DÉLKA VYUČOVÁNÍ

Délka jedné vyučovací hodiny činí 45 až 90 minut dle typu skupiny, viz také bod č. 3.

3. KURZOVNÉ

Cena skupinové výuky je stanovena dle typu kurzu, a to následovně:

Počet studentů ve skupině  cena za studenta / délka lekce
2 290 Kč / 45 minut
3 250 Kč / 45 minut
4 200 Kč / 45 minut
5 – 6 3 850 Kč / pololetí

DOPOLEDNÍ VÝUKA AJ: 5 890 Kč /pololetí

Kurzovné je hrazeno vždy na dané pololetí předem, a to ve lhůtě do 5 dnů před zahájením výuky a dle předpokládané délky trvání kurzu (18 až 20 lekcí za pololetí). V případě odhlášení studenta ze skupinové výuky v době mezi podáním přihlášky a zahájením výuky bude účtován storno poplatek ve výši 100 % kurzovného, nebude-li s vedením jazykové školy dohodnuto jinak.

4. ORGANIZACE VÝUKY

Skupinová výuka probíhá ve skupinách o 2 – 6 studentech. V rámci školního roku je skupinová výuka rozdělena do dvou pololetí (1. pololetí: září až leden, 2. pololetí: únor až červen.) Zvolené pololetí, stejně jako začátek výuky, tj. den v týdnu a čas, student/ka uvede do formuláře Závazná přihláška do jazykového kurzu. Student/ka je přidělen/a do skupiny dle úrovně znalosti zvoleného cizího jazyka, která se ověřuje na základě testu vypracovaného za tímto účelem jazykovou školou.

5. ABSENCE A STORNO VÝUKY

ABSENCE STUDENTA / STUDENTKY

Vzhledem k charakteru skupinové výuky nelze absenci studenta kompenzovat náhradní výukou. Kurzovné nebude studentovi v případě jeho absence vráceno. V případě dlouhodobé a nepředvídatelné absence studenta může být situace řešena individuálně s vedením školy.

ABSENCE LEKTORA

V případě absence lektora jazyková škola zajistí náhradu za lektora kurzu. V případě, kdy nebude zajištění náhrady možné, jazyková škola informuje studenta prostřednictvím kontaktů, které student/ka uvede na formuláři Závazná přihláška do jazykového kurzu a zajistí přesun výuky na první týden bezprostředně následující po skončení semestru. V případě, kdy se student náhradní výuky neúčastní, nebude možné žádat o vrácení poměrné části kurzovného za neuskutečněnou výuku.

Tyto Všeobecné podmínky individuálních a skupinových kurzů pro veřejnost mají platnost od 1.9.2022.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR:

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů v Jazykové škole Zachová JH s.r.o. a Jazykové škole Zachová s.r.o. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 a ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“). Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s poskytnutou službou a stanoveným účelem zpracování.